Akkoord WSNP

Indien u bent toegelaten tot de de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kunt u in overweging nemen een ontwerp van akkoord aan te bieden aan alle door de bewindvoerder te erkennen crediteuren.

Aanbieding van een akkoord houdt voor u en voor uw crediteuren in dat op basis van een maximale oplossing getracht wordt tot een akkoord te komen.

Zodra de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, zal de bewindvoerder een vrij te laten bedrag (VTLB) vaststellen voor al uw vaste lasten in privé. Dit is het maandelijkse bedrag dat u kunt besteden. Alle inkomsten boven een VTLB worden gerekend als afloscapaciteit en worden door de bewindvoerder ten behoeve van uw crediteuren gereserveerd op een boedelrekening. Na afloop van de schuldsaneringsregeling zal de balans worden opgemaakt van de door u gespaarde afloscapaciteit. Over het algemeen beloopt de schuldsaneringsregeling 36 maanden. Deze kan echter worden verlengd tot 60 maanden, indien u een relatief lage afloscapaciteit genereert in relatie tot de omvang van de schuldpositie.

Indien u overweegt een ontwerp akkoord aan te bieden gedurende de schuldsaneringsregeling dient er een voorfinanciering plaats te vinden van uw toekomstige afloscapaciteit. De omvang van deze voorfinanciering kunt u zelfstandig berekenen.

U neemt de looptijd van de schuldsaneringsregeling, van bijvoorbeeld 36 maanden. Stel u kunt per maand een bedrag ad € 350,= sparen ten behoeve van uw crediteuren. Het totale bedrag dat dan gespaard kan worden, beloopt 36 maal € 350,=, zijnde € 12.600,=. Indien een derde, bijvoorbeeld een familielid, het resterende bedrag kan voorfinancieren, kunt u dit aanbieden aan uw crediteuren. Indien de gewone meerderheid van uw crediteuren het aanbod accepteert, zal naar hoogste waarschijnlijkheid het ontwerp akkoord door de rechtbank worden gehomologeerd en zal de schuldsaneringsregeling vroegtijdig eindigen, met omzetting van resterende schulden in natuurlijke- niet rechtens.