Zodra uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert en u de stap heeft genomen om een mogelijke oplossing te vinden, dient u extra op uw hoede te zijn. U bent op sommige vlakken kwetsbaar en er kunnen meerdere “piraten” (malafide adviseurs) uw pad kruisen.

Het onderscheid tussen een bonafide en een malafide adviseur is, zeker in de beginfase, moeilijk te herkennen. Sta open voor veranderingen die zeer ingrijpend zijn, weest bedachtzaam voor mooie woorden; juist deze woorden wilt u wellicht graag horen. Zodra uw onderneming in financiële moeilijkheden verkeert dient er kritisch te worden gekeken naar de mogelijkheden en de ondernemer dient de waarheid met open ogen te aanvaarden.

Weest bedacht indien u een oplossing krijgt aangereikt waarbij de adviseur bepaalde investeerders achter de hand heeft die uw onderneming wel van een krediet kunnen voorzien; deze adviseurs willen regelmatig de onderneming financieel uitputten voordat mogelijk het faillissement wordt uitgesproken.

Win adviezen in bij meerdere instanties (o.a. uw gemeente) die u misschien kunnen helpen bij een mogelijke oplossing. Uw boekhouder of accountant kan u daarbij wellicht ondersteunen.

Indien u bent toegelaten tot de de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kunt u in overweging nemen een ontwerp van akkoord aan te bieden aan alle door de bewindvoerder te erkennen crediteuren.

Aanbieding van een akkoord houdt voor u en voor uw crediteuren in dat op basis van een maximale oplossing getracht wordt tot een akkoord te komen.

Zodra de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, zal de bewindvoerder een vrij te laten bedrag (VTLB) vaststellen voor al uw vaste lasten in privé. Dit is het maandelijkse bedrag dat u kunt besteden. Alle inkomsten boven een VTLB worden gerekend als afloscapaciteit en worden door de bewindvoerder ten behoeve van uw crediteuren gereserveerd op een boedelrekening. Na afloop van de schuldsaneringsregeling zal de balans worden opgemaakt van de door u gespaarde afloscapaciteit. Over het algemeen beloopt de schuldsaneringsregeling 36 maanden. Deze kan echter worden verlengd tot 60 maanden, indien u een relatief lage afloscapaciteit genereert in relatie tot de omvang van de schuldpositie.

Indien u overweegt een ontwerp akkoord aan te bieden gedurende de schuldsaneringsregeling dient er een voorfinanciering plaats te vinden van uw toekomstige afloscapaciteit. De omvang van deze voorfinanciering kunt u zelfstandig berekenen.

U neemt de looptijd van de schuldsaneringsregeling, van bijvoorbeeld 36 maanden. Stel u kunt per maand een bedrag ad € 350,= sparen ten behoeve van uw crediteuren. Het totale bedrag dat dan gespaard kan worden, beloopt 36 maal € 350,=, zijnde € 12.600,=. Indien een derde, bijvoorbeeld een familielid, het resterende bedrag kan voorfinancieren, kunt u dit aanbieden aan uw crediteuren. Indien de gewone meerderheid van uw crediteuren het aanbod accepteert, zal naar hoogste waarschijnlijkheid het ontwerp akkoord door de rechtbank worden gehomologeerd en zal de schuldsaneringsregeling vroegtijdig eindigen, met omzetting van resterende schulden in natuurlijke- niet rechtens.